I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich icon

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich

Реклама:Pobierz 40.58 Kb.
NazwaI. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich
Data konwersji04.07.2013
Rozmiar40.58 Kb.
TypDokumentacja
źródło

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU: Analiza i interpretacja tekstów greckich


CEL PRZEDMIOTU

C1 Wnikliwa lektura nietłumaczonych tekstów greckich zachowanych na papirusach

C2 nabycie kompetencji pozwalających na samodzielną lekturę tekstów o większym stopniu trudności niż na studiach I stopnia

C3 Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia z zakresu literatury greckiej, historii starożytnej Grecji, kultury i religii starożytnej Grecji, a także filozofii oraz pogłębianie jej.

^ WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka starogreckiego, wymagane ukończenie PNJG

2. Wykłady z literatury greckiej

3. konwersatorium z Kultury starożytnej Grecji i Rzymu

^ EFEKTY KSZTAŁCENIA

K_W01/ ma zaawansowaną wiedzę o językach klasycznych/ H2A_W03, H2A_W04, H2A_09

K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym/ H2A_W03, H2A_W04, H2A_W09

K_W05/ Ma zaawansowana wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej/ H2A_04

K_W07/ Ma zaawansowana wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury/H2A_W02

K_W12/ Ma szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulture wieków późniejszych/ H2A_W03, H2A_W05

K_W15/ ma podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego/ H1A_W03

K_U02/ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy/ H2A_U01

K_U03/ potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej w typowych sytuacjach profesjonalnych/ H2A_U04

K_U04/ posiada umiejętność pracy w zespole oraz kierowania pracą zespołu, także multidyscyplinarnego i/lub multikulturowego/ H2A_U02, H2A_U04

K_U05/ Potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o zaawansowanym stopniu trudności/ H2A_U03 , H2A_U05

K_U09/ Analizując i interpretując utwory potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych/ H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05

K_U10/ Potrafi umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym/ H1A_U01, H2A_U05

K_U12/ Potrafi przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego. Miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej/ H2A_U01, H2A_U02, H2A_U05

K_U13/ Posiada rozbudowaną umiejętność tworzenia różnych typów prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym w zakresie filologii klasycznej/H2A_U09, H2A_U10

K_U14/ Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań/ H2A_U06

K_U15/Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów, wykazując się niezależnością myślenia/ H2A_U06

K_U16/Potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się w celu zdobywania informacji Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowna dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystają z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną/ H2A_U01, H2A_U02, H2A_U07

K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H2A_K01

K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H2A_K01, H2A_K02, H2A_K03

K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H2A_K02, H2A_K04

K_K04/docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H2A_K05

K_K05/ docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H2A_K05

^ TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć –Ćwiczenia (C)

Liczba godzin

C1. Tłumaczenie różnych edycji tekstu oryginalnego

20

C2. Analiza różnych edycji tekstu oryginalnego

20

C3. Interpretacja różnych edycji tekstu oryginalnego

20

Suma godzin

60

^ NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca w grupie nad wybranymi tekstami oryginalnymi, w szczególności nad nietłumaczonymi na język polski dziełami zachowanymi na papirusach.

Dyskusja nad wybraną problematyką dotyczącą poszczególnych aspektów języka i literatury klasycznej, z uwzględnieniem tła społeczno-politycznego i religii.

Ćwiczenia.

^ SPOSOBY OCENY

F1 - ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja) (30,3 %)

F2 - 2 sprawdziany kontrolne (2 na semestr) (30,3 %)

P1 - indywidualny przekład literacki wybranych fragmentów tekstów oryginalnych, zadanych do samodzielnego opracowania (30,3 %)

P2 - końcowe zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze – średnia ocen [a], [b] i [c]

^ OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Przygotowanie do zajęć (samodzielne przygotowanie tekstu)
Referat na zadany temat
Praca pisemna
SUMA
^ SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

4

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa - wybrany tekst: Papirus z Derveni i/lub Papirus z Oxyrynchos.

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa 1958-1965.

Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Uzupełniająca: Wskazane podczas zajęć przez opiekuna naukowego.

^ PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)


dr Katarzyna KOŁAKOWSKA (kulig@kul.pl)


^ II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Efekt 1

Efekt 2

Efekt 3

Efekt 4

Efekt 5

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie


Analiza i interpretacja tekstów greckich to zajęcia, podczas których studenci czytają wybrane dzieła literatury greckiej w języku oryginalnym, w szczególności dzieła zachowane na papirusach. Dzięki pogłębionej znajomości języka greckiego samodzielnie tłumaczą teksty oryginalne, dokonując analizy językowej i literackiej oraz ich interpretacji przy uwzględnieniu epoki literackiej, gatunku, sytuacji społeczno-politycznej oraz religijnej, w których powstawały.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconAnaliza I interpretacja tekstów kultury

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconAnaliza i interpretacja tekstów łacińskich

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconAnaliza i interpretacja tekstów łacińskich

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconI. karta przedmiotu: Lektura tekstów łacińskich

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconLektura tekstów greckich (I rok studiów magisterskich)

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconAnaliza tekstów łacińskich (III rok studiów licencjackich)

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconKarta przedmiotu

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconKarta przedmiotu

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich iconZ1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu

I. karta przedmiotu: Analiza I interpretacja tekstów greckich icon3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja