Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych icon

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych

Реклама:Pobierz 0.66 Mb.
NazwaWnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych
strona1/12
Data konwersji09.07.2013
Rozmiar0.66 Mb.
TypDokumentacja
źródło
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


WNIOSKI I REKOMENDACJE

Z PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH

- rok szkolny 2011/2012


  1. PRZEDSZKOLA


Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.


1. W przedszkolach w sposób systematyczny prowadzona jest diagnoza osiągnięć i zachowań dzieci, z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez nauczycieli oraz gotowych narzędzi diagnostycznych.

Rekomendacje:

- Analiza wynikająca z diagnozy powinna być przeprowadzana na wielu płaszczyznach, a wnioski z niej wynikające w sposób jasny i czytelny przekładać się na plan pracy i działania służce rozwojowi placówki.

- Należy zadbać o właściwe rozumienie i rozróżnianie podstawowych terminów wynikających z przepisów prawa oświatowego.

2. Stosowanie:

  • różnorodnych form zajęć,

  • aktywizujących metod pracy,

  • wdrażanie dzieci do samodzielności,

  • współdziałania w grupie i w zespole,

  • rozwijanie aktywności ruchowej,

  • wspieranie działań twórczych

stwarza warunki pozwalające dzieciom na nabywanie wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Programy własne i innowacje pedagogiczne opracowywane i wdrażane w przedszkolach wzbogacają ofertę edukacyjną i przyczyniają się do kształtowania nowych umiejętności oraz umożliwiają rozwój zainteresowań dzieci.

Rekomendacja:

- Motywować nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych, opracowywania programów własnych i innowacji pedagogicznych, które będą służyć rozwojowi dzieci.


4. We wszystkich badanych przedszkolach aktywność dzieci jest rozwijana poprzez organizację imprez, udział w konkursach i zawodach sportowych oraz akcjach charytatywnych, co jest bardzo pozytywnie odbierane przez środowisko lokalne.

^ 5. Grupy mieszane utrudniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6. Troska wszystkich pracowników przedszkola o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne wychowanków, realizacja programu wychowawczego oraz programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki, a także podejmowanie różnorodnych działań wychowawczych wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci i kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.

^ 7. We wszystkich badanych przedszkolach dzieci opisując poprawne zachowanie używały przede wszystkim języka zakazu (np.: nie krzyczeć, nie biegać, nie rzucać klocków).

Rekomendacja:

- Wdrażając system pożądanych norm i zasad zachowania nie opierać się głównie na zakazach, a na pozytywnych wzorcach.

Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu.


1. Oferta zajęć badanych przedszkoli wynika z podstawy programowej i zapewnia jej realizację, zajęcia dodatkowe (np. prowadzone przez instytucje zewnętrzne) w wielu przypadkach opłacane są przez rodziców.

Rekomendacja:

- Wzbogacając ofertę przedszkola o zajęcia dodatkowe wykorzystywać programy unijne, środki fundacji lub stowarzyszeń.

^ 2. Nie we wszystkich przedszkolach nauczyciele wspólnie dokonują analiz podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.

Rekomendacja:

Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych powinno następować w wyniku ustaleń między nauczycielami.

3. W przedszkolach diagnozuje się możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. W większości badanych placówek nauczyciele dostosowują działania do rozpoznanych możliwości i potrzeb dzieci, stosują indywidualizację pracy z nimi.


Obszar 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.


1. Podejmowanie przez przedszkole inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska, współpraca z różnymi z instytucjami i organizacjami działającymi w tym środowisku i wykorzystywanie ich zasobów w procesie wychowania, nauczania i opieki wpływa korzystnie na rozwój dzieci, jakość edukacji oraz na wizerunek przedszkola.


^ 2. Przedszkola nie prowadzą w sposób systematyczny i zorganizowany badań losów absolwentów.


Rekomendacja:

- Losy absolwentów powinny być badane w sposób zorganizowany, a zgromadzone informacje służyć promowaniu wartości edukacji w społeczności lokalnej.


3. Wpływ jaki mają rodzice na działania przedszkola, najczęściej ogranicza się do wsparcia organizacyjnego. W opinii zdecydowanej większości rodziców, nie uczestniczą oni w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących pracy przedszkola.

Rekomendacja:

- Należy stworzyć rodzicom warunki do otwartego wyrażania opinii o funkcjonowaniu przedszkola i uświadamiać im ich rolę jako współdecydujących o jego sprawach.


Obszar 4. Zarządzanie przedszkolem.


1. We wszystkich badanych przedszkolach sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, jednak formułowane wnioski, wynikające z jego sprawowania, nie zawsze są realizowane i służą wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu placówek.

Rekomendacja:

- Należy zwracać uwagę, by wnioski wynikające ze sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego były wykorzystywane do planowania pracy przedszkola i realizowane.

2. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkoli zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci i umożliwiają realizację podstawy programowej. W części badanych przedszkoli posiadana baza wymaga modernizacji i doposażenia w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Rekomendacja:

- Działania służce wzbogaceniu warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola powinny być podejmowane systematycznie również z wykorzystanie środków unijnych, fundacji, stowarzyszeń itp.  1. ^ SZKOŁY PODSTAWOWE


Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.


1. We wszystkich badanych szkołach podstawowych analizuje się wyniki sprawdzianu, a formułowane wnioski są wdrażane w celu poprawy jakości pracy i wzrostu efektów kształcenia. W analizach tych często nie korzysta się z różnorodnych metod, np. uwzględniających czynniki kontekstowe (pedagogiczne, środowiskowe, indywidualne).

Rekomendacja:

- Stosować zróżnicowane metody analizy wyników sprawdzianu, aby uzyskać pełny obraz przyczyn osiąganych wyników.

2. W badanych szkołach podstawowych nauczyciele prowadzą wielopoziomowe analizy poziomu osiągnięć uczniów z wykorzystaniem różnorodnych metod, wdrażane wnioski mają wpływ na jakość kształcenia.

3. W niektórych szkołach wnioski formułowane w wyniku analizy wyników sprawdzianów i osiągnięć uczniów nie znajdują przełożenia na planowanie pracy szkoły i podejmowanie adekwatnych działań.

Rekomendacja:

- Zadbać o spójność formułowanych wniosków i planowanych działań.

4. Bogata oferta edukacyjna wielu szkół, w tym realizacja projektów, których celem jest rozwijanie umiejętności kluczowych i zainteresowań, umożliwia uczniom nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz rozwój uzdolnień.

^ 5. W części szkół podstawowych duży procent (30-50%) badanych uczniów uważa, że tylko niektóre zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są interesujące i angażujące.

Rekomendacja:

- Zwiększyć atrakcyjność zajęć i zaangażowanie w nich uczniów poprzez wykorzystanie zróżnicowanych form i metod nauczania dostosowanych do indywidualnych stylów uczenia się.

6. Szkoły stwarzają swoim uczniom warunki do aktywności, rozwoju talentów i zainteresowań poprzez, np.: ofertę zajęć pozalekcyjnych, udział w programach i projektach, konkursach i zawodach sportowych, a także akcjach charytatywnych.

7. Uczniowie nie zawsze dzielą się z nauczycielami swoimi pomysłami na to, co chcieliby robić w szkole, ponieważ brakuje im wiary w możliwość realizacji ich pomysłów. Rzadko są włączani w proces decyzyjny związany z realizacją zgłaszanych przez nich inicjatyw.

Rekomendacja:

- Stwarzać uczniom warunki do inicjowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej, umożliwić im wpływ na kształtowanie szkolnej rzeczywistości.

8. We wszystkich badanych szkołach podstawowych podejmuje się działania wychowawcze i edukacyjne wzmacniające właściwe zachowania i postawy uczniów, a także eliminujące zagrożenia. Działania te przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.


Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce.


1. Nauczyciele współpracują ze sobą przy organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, są zaangażowani w pracę funkcjonujących zespołów, w tym zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. W niektórych szkołach w niewielkim zakresie prowadzone są działania nowatorskie.

Rekomendacja:

- Zachęcać nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów.

2. Zdaniem nauczycieli, wspierają oni uczniów w procesie uczenia się. Duża część badanych uczniów stwierdziła, że ocenianie nie zawsze daje im pełną informację o postępach w nauce i nie zawsze pomaga im się uczyć.

Rekomendacja:

- Zadbać o to, aby nauczyciele przekazywali uczniom pełną informację na temat ich postępów w nauce i pamiętali o celach oceniania, jakie zapisano w paragrafie 3 pkt.2 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania (…) z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.


Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.


1. Nauczyciele w różny sposób wspierają rodziców w wychowaniu dzieci, stwarzają im warunki do uczestnictwa w działaniach organizowanych przez szkołę. Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły ogranicza się do pomocy w organizacji imprez lub wycieczek.

^ 2. W opinii większości ankietowanych rodziców nie uczestniczą oni w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.

Rekomendacja:

- Propagować wśród rodziców wiedzę na temat ich praw i obowiązków w szkole oraz stwarzać im możliwości współdecydowania w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły.

^ 2. Niektóre szkoły nie badają losów swoich absolwentów lub czynią to w sposób niesystematyczny.

Rekomendacja:

- Systematycznie badać losy absolwentów, a wnioski wypływające z tych badań wykorzystywać w procesie nauczania i wychowania.

^ 3. Szkoły współpracują ze środowiskiem lokalnym, cieszą się dobrymi opiniami, a nierzadko, zwłaszcza na terenach wiejskich, są postrzegane jako ośrodki kulturotwórcze.


Obszar 4. Zarządzanie szkołą lub placówką.


1. Nauczyciele pracując w zespołach analizują efekty swojej pracy i formułują wnioski, które są uwzględniane w planowaniu dalszej działalności szkoły. W niektórych szkołach zespoły zadaniowe nie prowadzą systematycznej analizy efektów swoich działań, ograniczając się do spontanicznej refleksji.

Rekomendacja:

- Zadbać o systematyczne analizowanie przez zespoły nauczycieli efektów swoich działań, aby móc w miarę potrzeb odpowiednio wcześnie działanie te modyfikować.

2. Praca zespołów nauczycielskich, dotycząca planowania i realizacji działań, oraz współpraca i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów sprzyja budowaniu współodpowiedzialności rady pedagogicznego za jakość pracy szkoły.

3. Wnioski, wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej, wskazują kierunki działania szkół, są uwzględniane w planowaniu i prowadzą do prorozwojowych zmian w ich funkcjonowaniu.

4. Wdrażane przez szkołę projekty edukacyjne oraz współpraca dyrektora z organem prowadzącym i instytucjami lokalnymi przyczyniają się do systematycznego wzbogacania bazy szkoły i uatrakcyjniania ofert zajęć.

5. Większość badanych szkół podstawowych posiada warunki lokalowe i wyposażenie wystarczające do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania. Braki w zakresie bazy dotyczą najczęściej infrastruktury sportowej - odpowiedniej sali gimnastycznej i boisk sportowych.

Rekomendacja:

- Wykorzystywać zasoby środowiska do wzbogacania warunków realizacji podstawy programowej.


  1. GIMNAZJA


Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.


1. W części badanych gimnazjów analizuje się wyniki egzaminu zewnętrznego oraz osiągnięcia uczniów z zastosowaniem różnorodnych metod (również z wykorzystaniem wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej), a formułowane wnioski są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych.


2. Część badanych gimnazjów do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego nie wykorzystuje wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz metody EWD. Gimnazja nie wykorzystują kalkulatora EWD „Plus” w ewaluacji wewnętrznej oraz podczas analizy osiągnięć uczniów.

Rekomendacja:

-Wykorzystywać różnorodne metody analizy osiągnięć uczniów, w tym w szerokim zakresie Edukacyjną Wartość Dodaną - jako wskaźnik, metodę, a także korzystać z kalkulatora EWD „Plus” do analizy efektywności nauczania w szkole oraz w ewaluacji wewnętrznej.

^ 3. Wnioskowanie jest słabszą stroną pracy szkół:

- buduje się bardzo dużą liczbę wniosków w różnych obszarach, co często uniemożliwia ich wdrożenie, a także dokonanie analizy skuteczności działań,

- nie wykorzystuje się formułowanych wniosków do budowania priorytetów, kierunków rozwoju.

Rekomendacja:

- Zadbać o spójność wniosków oraz rekomendacji formułowanych w różnych obszarach oraz o analizowanie efektywności planowanych i podejmowanych na ich podstawie działań.

^ 4. W części badanych szkół analiza osiągnięć uczniów skoncentrowana jest na uczniach mających problemy dydaktyczne, w mniejszym stopniu dotyczy uczniów zdolnych.

Rekomendacje:

- Przeprowadzać systematyczną diagnozę i analizę osiągnięć, jak również monitorować na bieżąco nabywanie kompetencji określonych w podstawie programowej w stosunku do każdego ucznia.

- W działania związane z diagnozą i analizą osiągnięć uczniów oraz z wnioskowaniem angażować wszystkich nauczycieli.

- W przypadku prowadzenia działań naprawczych, każdorazowo zaplanować i prowadzić ewaluację tych działań (ocenę ich skuteczności).

5. Szkoły podejmują różnorodne działania edukacyjne służące rozwojowi wiedzy i umiejętności uczniów. Nie we wszystkich badanych szkołach oferta zajęć pozalekcyjnych jest dla uczniów atrakcyjna i wynika z ich zainteresowań oraz nie wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są dla nich interesujące i angażujące.

^ Nie wszyscy nauczyciele, według części rodziców i uczniów, motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.

Rekomendacje:

-Realizowana koncepcja pracy, oferta edukacyjna szkoły, a także stosowane nowatorskie rozwiązania powinny przede wszystkim służyć rozwojowi uczniów, adekwatnie do ich potrzeb i zainteresowań.

-Planując i podejmując działania mające na celu rozwój uczniów, należy uwzględniać informacje o uczniach i ich sytuacji (np. sposoby uczenia się, zdolności, możliwości psychofizyczne, potrzeby, sytuację społeczną), a także wykorzystywać zasoby środowiska.


Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce.


1. W badanych gimnazjach wdraża się uczniów do podejmowania aktywności na rzecz rozwoju własnego oraz społeczności szkolnej, jednak nie wszystkie działania są efektem ich inicjatyw.

2. Uczniowie gimnazjów chętnie inicjują i realizują działania związane z życiem szkoły, jednak dotyczą one przede wszystkim imprez, uroczystości oraz akcji charytatywnych.

Rekomendacja:

- Stwarzać uczniom możliwość wpływu na kształtowanie szkolnej rzeczywistości, włączać ich w procesy decyzyjne związane z życiem szkoły.

3. W badanych gimnazjach system oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych kształtuje pożądane społecznie postawy uczniów. W tym celu diagnozuje i analizuje się zachowania uczniów oraz wdraża adekwatne do potrzeb działania. Badane szkoły, w opinii respondentów, są szkołami bezpiecznymi.

Rekomendacje:

- Należy tworzyć spójne z wartościami społeczeństwa demokratycznego systemy oddziaływań wychowawczych, a w ich tworzeniu powinni brać udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

- W realizację zadań związanych z kształtowaniem pożądanych postaw należy włączać wszystkich pracowników szkoły – nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także uczniów i ich rodziców.

- Przyjęte w szkole normy powinny być przestrzegane przez wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i innych pracowników.

4. W badanych gimnazjach organizowane różnorodne zajęcia dodatkowe i realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z różnych źródeł (fundacje, stowarzyszenia, środki unijne) stwarzają możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Rekomendacja:

- Podejmować działania związane ze wspomaganiem rozwoju każdego ucznia, z uwzględnieniem indywidualizacji procesu jego edukacji.

(Również dzięki pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację tego typu działań.)

5. W opinii części badanych uczniów i ich rodziców ocenianie nie zawsze motywuje gimnazjalistów do dalszej nauki, a nauczyciele rzadko rozmawiają z uczniami na temat przyczyn ich trudności i sukcesów w nauce.

Rekomendacja:

- W ocenianiu należy wykorzystywać wszystkie funkcje oceny szkolnej (w tym motywującą), zgodnie z paragrafem 3 pkt.2 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania (…) z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.

^ 6. Nauczyciele współpracują ze sobą w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych oraz wychowawczych.

Rekomendacje:

- Planowanie, realizacja, analiza i doskonalenie procesów edukacyjnych oraz wychowawczych powinno następować w wyniku ustaleń między nauczycielami (w tym uczącymi w jednym oddziale).

- Nauczyciele powinni ciągle doskonalić swoje umiejętności pracy zespołowej.


Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.


^ 1. W gimnazjach działania podejmowane na rzecz ucznia realizuje się z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego.

Rekomendacja:

- Celowe i zaplanowane inicjatywy szkoły podejmowane na rzecz środowiska powinny wpływać na wzajemny rozwój.

2. Gimnazja dbają o swój wizerunek w lokalnym środowisku poprzez upowszechnianie informacji o ofercie, podejmowanych działaniach oraz osiągnięciach uczniów. Badane szkoły rzadko informują o indywidualnych lub zespołowych osiągnięciach nauczycieli.

Rekomendacja:

- Upowszechniać informacje o podejmowanych przez nauczycieli działaniach oraz osiąganych przez nich sukcesach.

3. Większość badanych rodziców nie ma poczucia, że są partnerami szkoły – w niewielkim stopniu są angażowani we współdecydowanie o działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Rekomendacja:

- Współpracę z rodzicami należy budować na zasadach partnerstwa:

* stwarzać warunki do wyrażania opinii na temat funkcjonowania szkoły i wykorzystywać je do doskonalenia pracy,

* realizować inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.


Obszar 4. Zarządzanie szkoła lub placówką.


1. W badanych szkołach nauczyciele pracują w zespołach (np. przedmiotowych, zadaniowych). W części gimnazjów zespoły nauczycielskie nie dokonują analizy (oceny skuteczności) planowanych i wdrażanych swoich działań w sposób systemowy (z zastosowaniem metod ewaluacyjnych). Analiza często ma charakter spontaniczny.

Rekomendacja:

- W sposób systematyczny dokonywać analizy skuteczności działań podejmowanych przez zespoły nauczycielskie oraz nauczycieli indywidualnie, z zastosowaniem różnorodnych metod ewaluacyjnych.

^ 2. Ewaluacja wewnętrzna w badanych gimnazjach prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli.

3. Dyrektorzy badanych gimnazjów sprawują nadzór pedagogiczny, dokonują analizy, a także formułują wnioski, które nie zawsze stanowią podstawę planowania pracy szkoły.

Rekomendacja:

- W procesie zarządzania wykorzystywać wnioski wynikające z wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

4. Badane gimnazja w większości posiadają dobrą bazę lokalową i dydaktyczną, co zapewnia realizację podstawy programowej i wybranych programów. Braki w tym zakresie dotyczą infrastruktury sportowej – sal gimnastycznych, boisk sportowych przy szkołach.

Rekomendacja:

-Wykorzystywać zasoby środowiska do wzbogacania warunków realizacji podstawy programowej.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconW załącznik nr 1/ Wzór wniosku niosek o rekomendację / objęcie honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconProgramowej Skład zespołu ds ewaluacji

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconKarta zadania (lub działania) i ewaluacji

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconDotyczy: ewaluacji zrealizowanych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconDot. Wykonania studium pn.: „Uwarunkowania demograficzne przemian społeczno-gospodarczych w Opolu – rekomendacje dla polityki rozwoju miasta w latach 2010-2020”

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconAkceptuje wnioski Komisji Kierownik Jednostki

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconKonspekty z przeprowadzonych lekcji

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconKonspekty z przeprowadzonych lekcji

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconKonspekty z przeprowadzonych lekcji

Wnioski I rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych iconKonspekty z przeprowadzonych lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja