Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” icon

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”

Реклама:Pobierz 203.21 Kb.
NazwaDostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”
strona1/3
Data konwersji14.07.2013
Rozmiar203.21 Kb.
TypSpecyfikacja
źródło
  1   2   3


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy: IM.PZP.II 3411-8/10


ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Opole, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz.

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.um.opole.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”


TRYB ZAMÓWIENIA.


Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), nazywanej w dalszej części Prawem


ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 2. ^ OFERTA PRZETARGOWA

 3. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

  • Wykaz dostaw.

 1. WZÓR UMOWY wraz z załącznikami.Oznaczenie sprawy: IM.PZP.II 3411-8/10

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”


^ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego do budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek – ratusz, sala im. Karola Musioła ( nr 49 ), instalacja dostarczonego sprzętu, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego.


^ Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień:


CPV 32340000-8 – mikrofony i głośniki

CPV 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający

CPV 32342420-2 - studyjne konsole mikserskie

CPV 32343000-9 – wzmacniacze

CPV 45317000-2 – inne instalacje elektryczne


^ Termin realizacji zamówienia:

- dostawa sprzętu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy

- instalacja oraz uruchomienie systemu niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu


 1. W ramach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej: www.bip.um.opole.pl w formie plików do pobrania wzór umowy wraz z załącznikami.

 2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Prawa.

 3. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

 4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom Zamawiający w formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tych części.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Nie dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy.


Oferta równoważna: 1. Wszystkie wskazane urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

 2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek ( ciężar dowodu ) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tę równoważność.

 3. Parametry oferowanego sprzętu nie mogą być niższe niż określono w załączniku nr 1 do umowy.


^ UWAGI DLA WYKONAWCÓW:

 • System powinien umożliwiać cyfrową rejestrację audio oraz rejestrację video sesji Rady Miasta Opola.

 • System powinien być odporny na zakłócenia radiowe innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak inne bezprzewodowe systemy nagłaśniające, telefony komórkowe oraz winien być zabezpieczony przed podsłuchem i nieautoryzowanym dostępem.

 • System powinien być skalowalny i mieć możliwość podłączenia dodatkowych mikrofonów używanych podczas dyskusji.Oznaczenie sprawy: IM.PZP.II 3411-8/10

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”


^ OFERTA PRZETARGOWA


Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………….………….


Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………………


NIP …………………….…….. Regon………….…..….……….………


Telefon ……………………… Faks ……………..……………..…….


W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.


 1. ^ Oferta jest złożona przez:


a) firmę*……………………………………………………………………………………………….………..

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

a-1) w postępowaniu,

a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*


b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników


- ..........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*


c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

…………………………………………………………………..……………Wykonawca – lider konsorcjum,

……………………………………………………………………..………Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………..……Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanawia pełnomocnika do reprezentowania:

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.


 • Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

 • Zgodnie z art. 141 Prawa Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.


*niepotrzebne skreślić


 1. Termin realizacji:

- dostawa sprzętu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy

- instalacja oraz uruchomienie systemu niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu


 1. Warunki gwarancji - zgodnie z § 5 wzoru umowy.
 1. Warunki płatności - zgodnie z § 4 wzoru umowy.
 1. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 1. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione zakresy zadania: ( (wypełniają Wykonawcy:

 • przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców,

 • posługujący się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu biorącego udział w realizacji zamówienia).

 1. …………………………………………………………………………………………………..

 2. …………………………………………………………………………………………………..
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem za cenę:
Nazwa

Parametry techniczne

Parametry oferowanego sprzętu

^ Cena jednostkowa brutto [zł]

Ilość

Wartość brutto [zł]

Bezprzewodowy cyfrowy pulpit dyskusyjny

- obudowa wolnostojąca w ciemnym kolorze

- częstotliwość pracy 2,4 GHz (bez licencji),

- zabezpieczenie przed zakłóceniami z innych urządzeń bezprzewodowych jak telefony komórkowe, urządzenia Bluetooth i sieci Wi-Fi

- cyfrowy system zabezpieczeń, wielowarstwowa ochrona przed podsłuchem i nieautoryzowanym dostępem zapewniająca poufność przekazywanych informacji

- wbudowany głośnik oraz gniazdo do montażu mikrofonu

- wbudowane dwa złącza słuchawkowe typu Jack 3,5 mm z regulacją głośności (przyciski +/-)

- przycisk aktywowania mikrofonu (zgłoszenia do dyskusji)

- automatyczne wyciszenie głośnika w chwili włączenia mikrofonu

- zasilany akumulatorem litowo-jonowym

- funkcja oszczędzania energii

- niska podatność na zakłócenia elektromagnetyczne

- automatyczne wyłączanie mikrofonu po zakończeniu wypowiedzi

- automatyczne wyszukiwanie własnej sieci oraz

- wskaźnik braku zasięgu

- automatyczne wyłączanie pulpitu w momencie zaniku zasięgu sieci

- wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów

- przycisk deinicjalizacji pulpitu

- przełączniki wyboru trybu pracy (uczestnik/przewodniczący)

- pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz

^ Mikrofon do pulpitu dyskusyjnego.

- mikrofon dookolny zamontowany na wysięgniku z elastycznym przegubem

- długość minimum 450 mm

- świecący pierścień (kolor czerwony - aktywność mikrofonu, kolor zielony — dopuszczenie do głosu)

- zakończenie gniazdem do podłączenia mikrofonu w pulpicie

^ Zestaw przycisków dla pulpitu przewodniczącego.

- wymienne przyciski do obsługi pulpitu przewodniczącego

- klawisz aktywacji mikrofonu (włączenia się do dyskusji)

- klawisz priorytetu (wyłączenie innych mikrofonów na Sali)

Akumulator do pulpitu dyskusyjnego.

- technologia litowo-jonowa

- co najmniej 20 godzin pracy w typowych warunkach od całkowitego naładowania

- wbudowany mikroprocesor do kontroli prądu ładowania (zapobieżenie przeładowaniu)

- wskaźniki LED pojemności naładowania

- przycisk testowy

- kolor obudowy ciemny

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
częstotliwość pracy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wbudowany głośnik oraz gniazdo do montażu mikrofonu
TAK/NIE

wskaźnik braku zasięgu
TAK/NIE

wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów
TAK/NIE
pasmo przenoszenia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

przełączniki wyboru trybu pracy uczestnik/przewodniczący)

TAK/NIE


długość mikrofonu


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zakończenie mikrofonu gniazdem do podłączenia w pulpicie
TAK/NIE

wymienne przyciski do obsługi pulpitu przewodniczącego
TAK/NIE

klawisz priorytetu (wyłączenie innych mikrofonów na Sali)
TAK/NIE


czas pracy w typowych warunkach od całkowitego naładowania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Ładowarka akumulatorów

- Przywrócenie pełnej sprawności (100% od poziomu zerowego akumulatorów) jednostek delegata oraz jednostki przewodniczącego (26 sztuk) w ciągu 6 godzin,

- przelotowe złącze zasilania sieciowego

- stan poziomu ładowania akumulatorów sygnalizowany indywidualnym wskaźnikiem LED

- wskaźnik LED zasilania sieciowego

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czas pełnego cyklu ładowania akumulatora (od poziomu zerowego)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

indywidualny wskaźnik LED sygnalizujący stan poziomu ładowania akumulatorów
TAK/NIE
Ilość:

1 kpl
Jednostka centralna cyfrowego bezprzewodowego systemu dyskusyjnego

- zarządzanie maks. 150 pulpitami dyskusyjnymi bezprzewodowymi

- możliwość zarządzania maks. 95 pulpitami przewodowymi poprzez wbudowaną magistralę

- sieć optyczna do podłączenia bezprzewodowego punktu dostępowego WAP lub innych urządzeń służących do obsługi konferencji lub dystrybucji dźwięku.

- porty szeregowe do dołączenia komputera PC i sterowania kamerami

- zarządzanie pracą mikrofonów w trzech trybach:

a) otwarty tj. przycisk mikrofonowy z funkcją zgłaszania chęci wypowiedzi (auto)

b) z wyciszaniem tj. przycisk mikrofonowy z funkcją wyciszania pozostałych mikrofonów (fifo)

c) push to talk tj. udzielenie głosu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku

- maksymalnie 4 aktywne mikrofony (3 dla uczestników i 1 dla przewodniczącego)

- możliwość dystrybucji tłumaczeń symultanicznych (maks. 10 kanałów językowych plus kanał języka oryginalnego) przez bezprzewodowy system dyskusyjny.

- rozszerzone możliwości zarządzania konferencją/pulpitami oraz obsługa funkcji głosowania parlamentarnego (przy użyciu opcjonalnego komputera pc i oprogramowania)

- funkcja interkomu

- automatyczne sterowanie kamerami

- regulowana czułość wejść i wyjść audio

- możliwość włączania w tor sygnałowy zewnętrznych procesorów dźwięku

- konfiguracja jednostki oraz całego systemu przy użyciu wyświetlacza oraz pojedynczego przycisku obrotowego

- możliwość przypisania indywidualnej nazwy jednostki

- miernik wysterowania VU do kontroli sygnału audio na we/wyj (monitorowanie przez słuchawki)

- obudowa 19” (2u) do montażu stołowego lub w szafie rack (uchwyty rack w komplecie)

- uchwyty ułatwiające przenoszenie lub wyciąganie jednostki z rack

- elementy sterujące i wskaźniki na płycie czołowej

a) wyłącznik zasilania sieciowego

b)wyświetlacz lcd 2 x 16 znaków do wyświetlania Informacji o stanie i konfiguracji jednostki

c) obrotowy przycisk do poruszania się po menu wyświetlacza lcd

- elementy sterujące i wskaźniki na płycie tylnej

a) czerwone diody led sygnalizujące przeciążenie (dla wyjść sieci magistrali, dla połączeń optycznych)

- złącza

a) gniazdo sieci energetycznej z wbudowanym bezpiecznikiem

b) 2 gniazda wyjściowe sieci magistrali z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym

c) 2 złącza sieci optycznej

d) 2 symetryczne wejścia liniowe XLR z opcjonalną separacją galwaniczną

e) 2 asymetryczne wejścia liniowe audio Cinch

f) 2 symetryczne wyjścia liniowe XLR z separacją galwaniczną

g) 2 asymetryczne wyjścia liniowe Cinch

h) wyjście słuchawkowe 3,5 mm stereo

i) 2 złącza interfejsu szeregowego RS232

- zasilanie sieciowe 100 - 240 V +/- 10% 50 – 60 hz

- pobór mocy maks. 170 W

- zasilanie sieć optyczna 40 vdc, max 65 w

- pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz (-3 db)

- zniekształcenia harmoniczne przy poziomie znamionowym < 0.5 %

- tłumienie przesłuchów > 85 db przy 1 khz

- zakres dynamiki >90 db

- stosunek S/N > 87 dba

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liczba zarządzanymi pulpitami dyskusyjnymi bezprzewodowymi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sieć optyczna do podłączenia bezprzewodowego punktu dostępowego WAP lub innych urządzeń służących do obsługi konferencji lub dystrybucji dźwięku
TAK/NIE

Liczba kanałów tłumaczeń symultanicznych przez bezprzewodowy system dyskusyjny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obudowa 19” (2u) do montażu stołowego lub w szafie rack (uchwyty rack w komplecie)
TAK/NIE

Liczba trybów pracy mikrofonów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

funkcja interkomu
TAK/NIE

regulowana czułość wejść i wyjść audio
TAK/NIE

gniazdo sieci energetycznej z wbudowanym bezpiecznikiem
TAK/NIE

2 gniazda wyjściowe sieci magistrali z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym
TAK/NIE

2 złącza sieci optycznej
TAK/NIE

2 symetryczne wejścia liniowe XLR z opcjonalną separacją galwaniczną
TAK/NIE

2 asymetryczne wejścia liniowe audio Cinch
TAK/NIE

2 symetryczne wyjścia liniowe XLR z separacją galwaniczną
TAK/NIE

2 asymetryczne wyjścia liniowe Cinch
TAK/NIE

wyjście słuchawkowe 3,5 mm stereo
TAK/NIE
1
Bezprzewodowy punkt dostępowy WAP

- komunikacja z jednostka centralną pojedynczym kablem (zasilanie i transfer danych)

- komunikacja bezprzewodowa między modułem WAP a pulpitami dyskusyjnymi w paśmie 2,4 GHz

- zasięg minimum 30 m

- poufna, cyfrowo zabezpieczona komunikacja bezprzewodowa

- wskaźniki LED sygnalizujące stan systemu bezprzewodowego

- 2 złącza sieci optycznej (opcja tworzenia połączeń przelotowych)

- pobór mocy maks. 4 W

- montaż sufitowy, ścienny lub na statywie podłogowym

- wspornik montażowy w zestawie

^ Kabel światłowodowy.

- do komunikacji modułu WAP z jednostka centralną

- długość 5m

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zasięg:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poufna, cyfrowo zabezpieczona komunikacja bezprzewodowa
TAK/NIE

wspornik montażowy w zestawie
TAK/NIE

kabel światłowodowy do komunikacji z jednostką centralną
TAK/NIE
1
Mikser audio

- 8 wejść mono

- 2 wejscia stereo

- 2 wyjścia aux przełączane pre/post

- 3-pasmowy korektor w każdym torze mono, 2-pasmowy w torach stereo

- przedwzmacniacze GB30

- inserty w torach mono i sumie

- wejście dla odtwarzacza

- wyjście dla rejestratora

- tłumiki 60 mm

- opcjonalny montaż w racku

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 wejść mono
TAK/NIE

2 wejscia stereo

TAK/NIE

2 wyjścia aux przełączane pre/post

TAK/NIE

Wyjście dla rejestratora
TAK/NIE
1
Wzmacniacz mocy

- Moc wyjściowa 480WRMS, 680WMAX

- Czułość wejściowa 0.765mV/10kΩ, sym.

- Wyjście głośnikowe 4Ω, 70/100V

- Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB

- Korektor niskoton. ±10dB/100Hz

- Korektor wysokie ±10dB/10kHz

- Stosunek S/N> 80dBTHD< 2%

- Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40°C

- Zasilanie 230V˜/50Hz/1350VA,

- 24V prąd stały /14A

- Wymiary 482x135x410mm, 3U

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
moc wyjściowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pasmo przenoszenia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

korektor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

opcjonalny montaż w racku
TAK/NIE
1
Kolumny głośnikowe

- Moc nominalna RMS 60 W

- Moc nominalna szczytowa 180 W

- Moc nominalna program 120 W

- Częstotliwości odpowiedzi +/- 3dB 60 Hz – 20 kHz

- Częstotliwości odpowiedzi +/- 10dB 50 Hz – 20 kHz

- Impedancja nominalna 8 Ohm

- Skuteczność 1W 89 dB

- Max SPL, @ 10% THD 109 dB

- Max SPL, 1W/1m (3% THD) 107 dB

- Połączenia 1 przełącznik mocy, 2, 5, 10, 20, 40W, wyłączona

- Głośnik Low/Mid 1x 8” Gwizdek 1x 1”

- Częstotliwość crossovera 2,5 kHz

- Obudowa Polimerowa

- Osłona przednia Metalowy grill

- Wykończenie Białe lub czarne

- Wymiary (Sz x Wys x Gł) 27 cm x 37 cm x 22 cm

- Waga 5.4 kg

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
moc nominalna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

moc szczytowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wymiary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
Mikrofon bezprzewodowy

- Pasmo przenoszenia 35 - 20,000 Hz (system bezprzewodowy)

- THD<0.3% (przy 1 kHz)

- Modulacja FM

- wyświetlacz pokazujący częstotliwość transmisji lub preprogramowany kanał,
- charakterystyka superkardioidalna,
- zakres częstotliwości: 70-20000 Hz,
- system zarządzania częstotliwościami,
- do 12 kanałów w równoczesnym użytkowaniu w zakresie 835-862 MHz,
- 6 godzin działania z jednej baterii AA.

- Impedancja < =200omów

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasmo przenoszenia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zakres częstotliwości

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

czas pracy na bateriach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Mikrofon przewodowy

- system dyn./kardioida,

- pasmo przenoszenia 80-12 000Hz,

- impedancja 600 ohmów,

- czułość 1.8mV/Pa/1kHz,

- max SPL 120 dB,

- obudowa metal,

- Połączenie, mikrofonXLR, niesym.

- kabel minimum 10 m

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasmo przenoszenia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

impedancja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Długość kabla

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Szafa rack

- Wysokość jednostkowa 18U

- Wymiary (wys/szer/gł) 840x550x600 mm

- Drzwi przednie szyba

- Osłony boczne stalowe, stałe

- Przepusty kablowe góra i dół

- Belki rackowe regulowane, 2 szt

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wysokość jednostkowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Nagrywarka DVD

- Dysk twardy o pojemności 320 GB
- Nagrywane formaty: DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R Double Layer, DVD-RAM
- Odtwarzane formaty: DivX / XviD, DVD-Video PAL / NTSC, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG / Kodak Picture CD
- Tryby nagrywania: tryb video – XP 1h, SP 2h, LP 4h, EP 6h, MLP 14h, tryb Dual Layer – XP 3h, SP 3,8h, EP 9,1h, LP 7,3h, MLP 21h, Tryb HDD – XP 85h, SP 165h, LP 323h, EP 456h, MLP 935h
- Tuner PAL
- Nagrywanie PAL
- System Audio Mono
- Nicam / A2
- 88 kanałów w pamięci
- Automatyczne/Ręczne strojenie
- Dodawanie/Usuwanie kanałów
- Prędkość obrotowa 7200RPM
- Przetwornik video analogowo-cyfrowy 54MHz/10bit
- Skanowanie progresywne
- Przetwornik audio analogowo-cyfrowy 192KHz/24bit
- Wbudowany dekoder Dolby Digital
- Kopiowanie DVD -> HDD
- Kopiowanie HDD -> DVD
- Kopiowanie Karta Pamięci -> HDD
- Kopiowanie USB -> HDD
- Timeshift
- Odtwarzanie w zwolnionym tempie
- Odtwarzanie w przyśpieszonym tempie
- Powiększenie obrazu
- Zmiana formatu obrazu 16:9/4:3
- Marker wybranych fragmentów filmowych
- Funkcja powtarzania
- Wygaszacz ekranu
- Nadzór rodzicielski
- Złącza z przodu: USB, DV-In, Audio L/R
- Złącza z tyłu: HDMI, Euro, Komponent, Antenowe
- Wymagane zasilanie – prąd przemienny 220-240V, 50/60Hz

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pojemność dysku twardego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

odtwarzane formaty

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tryby nagrywania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prędkość obrotowa dysku

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kopiowanie DVD->HDD
TAK/NIE

kopiowanie DVD -> HDD

TAK/NIE
Kopiowanie HDD -> DVD

TAK/NIE

kopiowanie Karta Pamięci -> HDD

TAK/NIE
kopiowanie USB -> HDD

TAK/NIE

Złącza:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
Telewizor do podglądu

- Przekątna ekranu 8 cali

- Rodzaj matrycy TN

- Format ekranu 16:9

- Rozdzielczość 480x234

- Czas reakcji 5 ms

- Kontrast 1:1000

- Jasność 500 cd/m²

- Tuner TV Analogowy

- Kolor Czarny

- Kąt widzenia 160 / 160 stopni

- Liczba programów256

- System kolorów PAL, SECAM, SECAM L, NTSC

- Automatyczne wyszukiwanie stacji

- Funkcja wyłączania czasowego tak

- Wyjście słuchawkowe

- Pilot

- Głośniki Wbudowane

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przekątna ekranu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

format ekranu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

czas reakcji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kontrast

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kąty widzenia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
Cyfrowa kamera HD

Przetwornik obrazu

1/4.1" MOS

Całkowita liczba pikseli

3.32 megapikseli

Filmy

2.11 megapikseli [16:9]
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconDotyczy: „Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconOpole: Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconUmowa nr na dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu nagłAŚniającego

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconDostawa, montaż I uruchomienie systemu elektroakustycznego dużej sceny opolskiego teatru lalki I aktora im. Alojzego smolki w opolu

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconDostawa i montaż systemu zabezpieczenia antykradzieżowego oraz samoobsługi wypożyczania i oddawania książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4”

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconDostawa i montaż systemu zabezpieczenia antykradzieżowego oraz samoobsługi wypożyczania i oddawania książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4”

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconSystemu składniowego jezyka łacińkiego oraz uporządkowanie wiadomości dotyczących aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w gramatyce języka łacińskiego

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconDostawę 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania oraz projektowanie I budowę Zaplecza Technicznego w ramach projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, Część II

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconNa „Dostawę 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania oraz projektowanie I budowę Zaplecza Technicznego w ramach projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, Część II

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu” iconDostawę 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania oraz projektowanie i budowę Zaplecza Technicznego w ramach projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, Część I

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja