Umowa najmu lokalu użytkowego icon

Umowa najmu lokalu użytkowego

Реклама:Pobierz 42.08 Kb.
NazwaUmowa najmu lokalu użytkowego
Data konwersji13.06.2013
Rozmiar42.08 Kb.
TypDokumentacja
źródło

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
zawarta w dniu........................................w Krakowie pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych
w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym,

a .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zam. (z siedzibą).................................................................................................................................

reprezentowanym (ą) przez ................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zarejestrowanym pod nr .....................................................w Rejestrze.............................................
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez......................................... ............................................................................................................................................................

.......................................................................................................pod numerem..............................)

posługujący (a) się Numerem Identyfikacji Podatkowej................................................. , o kapitale zakładowym w wysokości...............................................................zł/*/ o kapitale wpłaconym
w wysokości.................................................................zł/**/, zwanym(ą) w dalszej części umowy Najemcą.


§ 1

 1. Wynajmujący oddaje w najem lokal użytkowy numer.................stanowiący własność ...................................................................................................................położony w Krakowie
  w budynku przy ul. (na os.)/***/..........................................................................................., .....................................................składający się z  pomieszczeń o pow.................................m2, w tym pom. usytuowane na poziomie piwnic............................ m2, wyposażony w instalacje: ....................................................................................................................................................., wg stanu technicznego określonego w protokole zdawczo – odbiorczym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

 2. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny określony w protokole zdawczo-odbiorczym i godzi się zawrzeć umowę najmu w takim stanie oraz, że ww. lokal przystosuje do umówionego użytku we własnym zakresie i na swój koszt, bez dochodzenia od wynajmującego zwrotu wydatkowanych na ten cel nakładów finansowych zarówno w trakcie trwania umowy najmu, jak i po jej rozwiązaniu (wygaśnięciu).

 3. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowany lokal na prowadzenie w nim:..................... ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona jest uprawniony do dokonywania kontroli w lokalu, w celu sprawdzenia czy Najemca, w sposób należyty i prawidłowy, wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy wraz z aneksami.

/*/dotyczy spółek handlowych

/**/ dotyczy spółek akcyjnych

/***/ niewłaściwe skreślić

§ 2


W związku z wynajęciem lokalu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do następujących świadczeń dodatkowych:

 1. ............................................................................................................,

 2. ............................................................................................................,

 3. ............................................................................................................,

 4. ............................................................................................................,

§ 3


1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu, czynsz wg stawki czynszowej netto,
tj. nie uwzględniającej podatku od towarów i usług, w wysokości............................zł
za 1m² pow. lokalu (słownie złotych za 1 m2..............................................................................

....................................................................................................................................................)
      Czynsz miesięczny brutto wynosi:.............................................zł (słownie złotych:        ....................................................................................................................................................)       na co składa się czynsz netto w kwocie .................................... zł. oraz 23% podatku od        towarów i usług (zwanego dalej VAT-em) w kwocie........................................................... zł.
Termin płatności czynszu brutto obowiązuje od dnia .................................................., zgodnie        z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 1. Zapłata czynszu następuje z góry, do 21 dnia każdego miesiąca.

 2. Stawka czynszowa, określona w ust.1, będzie waloryzowana narastająco raz w roku począwszy od dnia 1 lutego danego roku, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

 3. Zmiana wysokości stawki czynszowej, w wyniku waloryzacji, o której mowa
  w ust.3, nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Wynajmujący zobowiązany
  jest jednak, do pisemnego powiadomienia Najemcy o wysokości zwaloryzowanej
  stawki czynszowej, podając w powiadomieniu termin jej obowiązywania.

 4. Przypadek, o którym mowa w ust 3, nie dotyczy zmiany wysokości stawki podatku  od towarów i usług; jej bieżąca korekta następować będzie w fakturze (rachunku)
  wystawionej(ym) Najemcy, za najem lokalu stanowiącego przedmiot niniejszej
  umowy.

 5. Najemca lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej
  Kraków jest zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie
  z ustawą z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.
  z 2010 r. Nr 95 poz. 613 – tekst jednolity), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa i w sposób w niej określony.

 6. Oprócz zapłaty czynszu, w terminie do dnia 21 każdego miesiąca (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek Wynajmującego) Najemca w tym samym terminie zobowiązany jest uiszczać Wynajmującemu:

 1. zaliczki tytułem wniesienia opłat niezależnych od właściciela, w wysokości określonej
  każdorazowo w fakturze na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, w tym zaliczki za dostawę centralnego ogrzewania do lokalu, za pobór zimnej wody, za odprowadzenie ścieków, za dostawę energii elektrycznej, za wywóz nieczystości stałych, za dostawę gazu,............... ................................................................................................/*/

/*/niewłaściwe skreślić

 1. Wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządcę.

3) opłaty należne z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków będą rozliczane             proporcjonalnie do wskazań wodomierza nr…………...................................

4)    najemca jest zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz
            nieczystości stałych i ciekłych oraz na dostarczanie mediów, z podmiotem             koncesjonowanym pod warunkiem istnienia prawnych i technicznych warunków do ich             zawarcia i po uzyskaniu zgody zarządcy budynku, jeżeli jest on stroną zawartej umowy             z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie. Najemca zobowiązany jest do             dostarczenia Wynajmującemu umów, o których mowa w terminie 14 dni od daty ich             zawarcia.

8. W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe wymienione w ust. 7
Wynajmujący ma prawo dokonać zmiany wysokości stawek oraz wysokości opłat
miesięcznych, wyliczonych w oparciu o ich nową wysokość.

9  Zmiana stawek, i wysokości opłat miesięcznych za świadczenia dodatkowe, nie
 wymaga wypowiedzenia warunków umowy. O zmianach tych Wynajmujący
 zawiadamia Najemcę na piśmie, podając termin ich obowiązywania.

10. Zasady, o których mowa w ust. 9 nie dotyczą zmiany wysokości stawki podatku od
towarów i usług; jej bieżąca korekta następować będzie w fakturze (rachunku)
wystawionej (ym) Najemcy, za najem lokalu stanowiącego przedmiot niniejszej
umowy.

11. Czynsz najmu oraz opłaty za świadczenia dodatkowe, wraz z podatkiem VAT,
Najemca wpłacać będzie na konto Wynajmującego w ^ BPH PBK S.A. Oddział w Krakowie

na numer rachunku bankowego podany przez Wynajmującego na fakturze VAT, tj.:

       ................................................................................................................................................

12.  Wpłacona przez Najemcę kaucja, która nie podlega oprocentowaniu, wynosi
.....................................zł., tj. 300% miesięcznego czynszu najmu netto (bez podatku VAT).

13. W przypadku popadnięcia przez Najemcę w zadłużenie wobec Wynajmującego,
z zapłatą należności określonych niniejszą umową, Wynajmujący zaliczy kaucję
na poczet tych należności.

14. Wpłacona przez Najemcę kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia jeden
raz w ciągu roku kalendarzowego.

15.  Najemca zobowiązany jest uzupełnić kaucję do kwoty, o której mowa w § 3 ust.12
       w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania od  Wynajmującego pisemnego powiadomienia
o wysokości kwoty o jaką należy uzupełnić kaucję, pod rygorem wypowiedzenia
przez Wynajmującego umowy najmu w trybie określonym w § 7 ust. 4 pkt.11 niniejszej        umowy. O dotrzymaniu  terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek        Wynajmującego. Z chwilą zdania lokalu użytkowego za protokołem zdawczo - odbiorczym        kaucja zostanie pomniejszona o kwotę ewentualnego zadłużenia i po rozliczeniu zwrócona        Najemcy.

16. W przypadku zapłaty przez Najemcę Wynajmującemu należności określonych
niniejszą umową po terminie określonym ust. 2, jest on zobowiązany do zapłaty          Wynajmującemu ustawowych odsetek za okres opóźnienia.

17. Wynajmujący jest zobowiązany wystawić Najemcy, do dnia 7 każdego danego miesiąca,
fakturę VAT.

18. Wynajmujący, na wniosek Najemcy, może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki
czynszowej netto (tj. bez podatku VAT), w wysokości kosztów eksploatacyjnych,
w okresie od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności
w lokalu, jednak nie dłużej niż przez okres do 45 dni kalendarzowych.

19.  Na wniosek Najemcy, termin stosowania stawki czynszowej netto w wysokości kosztów         eksploatacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 18, Wynajmujący może wydłużyć         maksymalnie o kolejne 45 dni kalendarzowych, o ile Najemca udokumentuje, że z przyczyn         od niego niezależnych nie mógł rozpocząć działalności w lokalu.

20. Najemca za zgodą Wynajmującego może płacić czynsz najmu wg stawki czynszowej netto
w wysokości kosztów eksploatacyjnych, przez okres wykonywania przez siebie remontu lub         ulepszeń lokalu, jednak przez okres nie dłuższy niż 60 dni.

21. Do czasu wyrażenia przez Wynajmującego zgody na zastosowanie stawki czynszowej netto,
w wysokości kosztów eksploatacyjnych, przez okres o którym mowa w ust. 18, 19 oraz
        ust. 20 Najemca jest zobowiązany uiszczać czynsz wg stawki czynszowej netto
        w dotychczasowej wysokości.


§ 4

 1. Najemca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania zgody Wynajmującego na przeprowadzenie prac remontowych lub ulepszenie w lokalu użytkowym. Zgoda nie jest wymagana w przypadku wykonywania prac, o których mowa w ust.5.

 2. W przypadku wykonania przez najemcę remontu lub ulepszenia lokalu, w tym bieżących remontów i napraw lokalu, najemcy nie przysługuje roszczenie wobec Wynajmującego
  o zwrot poniesionych nakładów z tego tytułu, zarówno w trakcie trwania stosunku najmu jak
  i po jego ustaniu.

 3. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wynajmującemu przysługuje prawo zachowania ulepszeń lokalu dokonanych przez Najemcę, bez obowiązku rozliczenia się z Najemcą.

 4. W przypadku wykonania remontu lub ulepszenia, z wyłączeniem prac remontowych określonych w ust. 5 bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty
  w terminie 14 dni od daty powiadomienia o stwierdzeniu przez Wynajmującego wykonywania remontu lub ulepszenia bez jego zgody, kary umownej w wysokości 100 % czynszu brutto.

 5. Najemca zobowiązany jest, w czasie trwania umowy najmu, do:

 1.  dokonywania, na własny koszt, bieżących remontów i napraw lokalu niezbędnych
  do utrzymania go w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

 1. malowania pomieszczeń,

 2. naprawy tynków ścian i sufitów,

 3. wykonywania napraw i bieżącej konserwacji urządzeń wewnątrz lokalu oraz ich wymiany,

 4. konserwacji i naprawy podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych,

 e) naprawy i konserwacji ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych w pomieszczeniach, w których są zamontowane,

f) bieżącej konserwacji i remontów stolarki okiennej i drzwiowej oraz mebli wbudowanych w lokalu, jak również wymiany tych mebli,

 1. naprawy i wymiany elementów ślusarki budowlanej,

 2. wymiany osprzętu oraz zabezpieczeń instalacji elektrycznej w lokalu z wyłączeniem wymiany przewodów,

 3. konserwacji, naprawy i wymiany grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych, węglowych), podgrzewaczy wody, mis klozetowych, zlewów (zlewozmywaków, umywalek) wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych, oraz innych urządzeń sanitarnych, w które jest wyposażony lokal,

 4. usuwania uszkodzeń, bądź wymiany zużytych elementów, pieców węglowych (akumulacyjnych),

 5. naprawy etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane przez Wynajmującego, lub na jego koszt – także jego wymiany,

 6. usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych lokalu do pionów zbiorczych.

 1. usuwania wszelkich szkód powstałych z jego winy,

 2. utrzymania lokalu i jego otoczenia w należytym stanie sanitarno - porządkowym określonym odrębnymi przepisami,

 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz regulaminu porządku domowego.


§ 5

Najemca lokalu zobowiązany jest wyposażyć lokal w sprzęt przeciwpożarowy, stosownie do przepisów obowiązujących w tym względzie.


§ 6

 1. Najemca nie ma prawa podnająć lub oddać w bezpłatne użytkowanie całego lokalu.

 2. W drodze stosownego aneksu do niniejszej umowy, Wynajmujący może wyrazić zgodę na podnajęcie przez Najemcę osobie trzeciej, części lokalu, nie większą niż 50 % całkowitej powierzchni lokalu, na zasadach określonych przez Wynajmującego.

 3. Bez zgody Wynajmującego, Najemca nie może zmienić, w całości lub w części, działalności prowadzonej w lokalu, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Zmiana działalności prowadzonej w lokalu, może być dokonana tylko w drodze aneksu do niniejszej umowy najmu.

 4. Niedopuszczalna jest zmiana funkcji lokalu w całości lub w jego części.


§ 7

 1. Umowa zostaje zawarta na:

- czas nieoznaczony /*/

- czas oznaczony, tj. na okres od dnia......................do dnia........................./*/.

 1. Umowa na czas nieoznaczony może zostać:

a) wypowiedziana przez każdą ze stron umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu            wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego, bez podania przyczyny,

 1. wypowiedziana przez Wynajmującego z przyczyn określonych w ust.4

 2. rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.

 1. Umowa zawarta na czas oznaczony:

 1. wygasa z upływem okresu, na który została zawarta,

 2. zostaje wypowiedziana przez Wynajmującego z przyczyn określonych w ust.4

 3. może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.

 1. Umowa zawarta na czas wymieniony w § 7 ust.1 zostaje wypowiedziana przez Wynajmującego, bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez uprzedniego upomnienia najemcy, z zastrzeżeniem pkt 2, 6, 8, 9, jeżeli Najemca:

 1. nie przyjął do stosowania: stawki czynszowej najmu netto zwaloryzowanej w sposób określony w § 3 ust .3 i 4 umowy, i/lub opłat za świadczenia dodatkowe zmienionych wg zasad określonych w § 3 ust.7, 8 i 9,

 2. dopuszcza się zwłoki w zapłacie należności, określonych umową, co powoduje zaległości równe co najmniej dwumiesięcznemu czynszowi,

 3. zmienił przeznaczenie lokalu użytkowego lub jego części, albo zaprzestał prowadzenia
  w nim działalności,

 4. prowadzi w lokalu użytkowym inną działalność niż określona w umowie najmu,

 5. podnajął lub oddał do bezpłatnego użytkowania cały lokal lub jego część bez zgody Wynajmującego,

 6. wykroczył w sposób rażący przeciwko postanowieniom porządku domowego, lub czyni uciążliwym korzystanie z lokali przez innych najemców, o ile Wynajmujący, przynajmniej jeden raz upomniał Najemcę, że rażąco naruszył on  postanowienia porządku domowego lub czyni uciążliwym korzystanie z lokali przez innych najemców,

 7. bez zgody Wynajmującego dokonał remontu lub ulepszenia lokalu, z wyjątkiem prac określonych w § 4 ust. 5 pkt 1 lit a - l umowy,

 8. nie uzyskał zgody Wynajmującego, o której mowa w § 4 ust.1.,

 9. nie wykonuje w lokalu napraw, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 1 lit. a-l umowy, o ile Wynajmujący powiadomił Najemcę, że stwierdził fakt nie wykonywania przez niego tych napraw,

 10. postanowienia § 7 ust. 4 pkt. 9 umowy najmu stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Najemca nie usuwa szkód powstałych z jego winy (§ 4 ust. 5 pkt. 2 umowy), oraz gdy utrzymuje lokal i jego otoczenie w nienależytym stanie sanitarno – porządkowym
  (§ 4 ust. 5 pkt. 3 umowy), oraz nie przestrzega zasad współżycia społecznego oraz regulaminu porządku domowego,

 11. w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia nie uzupełnił kaucji do wysokości określonej w § 3 ust.12 umowy,

 12. zawarł w składanych oświadczeniach dane niezgodne ze stanem faktycznym
  i niezgodność ta została stwierdzona przez Wynajmującego,

 13. wprowadził do sprzedaży w wynajmowany lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje.

 1. W przypadku jednostronnego odstąpienia przez Najemcę od umowy, zawartej na czas oznaczony, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 3 miesięcznego czynszu.

 2. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy, z którejkolwiek przyczyny wymienionej w § 7 ust. 4 pkt 1-13, Najemca zobowiązany jest rozliczyć się
  z Wynajmującym, opróżnić wynajmowany lokal z osób i rzeczy, a następnie przekazać go za protokołem zdawczo-odbiorczym w  terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

 3. Nie przekazanie lokalu za protokołem zdawczo-odbiorczym przez dotychczasowego Najemcę w terminie, o którym mowa w ust. 6 daje Wynajmującemu, prawo do podjęcia działań umożliwiających eksmisję z lokalu.

 4. Jeżeli pomimo podjęcia działań, o których mowa w ust. 7 dotychczasowy najemca – bez zgody Wynajmującego – nadal korzysta z lokalu, zobowiązany jest on do uiszczania niżej wymienionych należności w wysokości określonej jednostronnie przez Wynajmującego:

 1. opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego w wysokości 200 % czynszu netto uiszczanego do dnia obowiązywania umowy najmu, jednak nie mniej niż 200% czynszu netto obliczonego na podstawie stawek czynszowych netto wynikających z załącznika nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju działalności prowadzonej w danym lokalu użytkowym i położenia lokalu użytkowego
  w określonej strefie, na które podzielono teren Gminy Miejskiej Kraków we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącym ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, z zastrzeżeniem że lokale użytkowe, które znajdują się w budynkach wewnątrz strefy ograniczonej ulicami od Ronda Czyżyńskiego, ulicą Bieńczycką do Ronda Kocmyrzowskiego, ulicą Kocmyrzowską do skrzyżowania z ulicą Bulwarową, ulicą Bulwarową do Alei Jana Pawła II i Aleją Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego zostały wyłączone ze strefy A do strefy B. Opłata za bezumowne korzystanie
  z lokalu użytkowego w określonej wyżej wysokości płatna będzie po otrzymaniu noty księgowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek Wynajmującego),

 2. opłaty za świadczenia dodatkowe wymienione w § 3 ust. 7 pkt 1 umowy na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

 1. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do dotychczasowego najemcy, który po wygaśnięciu terminu obowiązywania umowy nadal zajmuje lokal użytkowy i w stosunku do którego Wynajmujący odstępuje od żądania wydania lokalu. Za korzystanie w takiej sytuacji z przedmiotowego lokalu, użytkownik zobowiązany jest do uiszczania w terminie wskazanym w fakturze VAT, wystawionej na koniec danego miesiąca kalendarzowego:

 1. opłaty za korzystanie z lokalu użytkowego w wysokości 100% czynszu netto uiszczanego do dnia obowiązywania pisemnej umowy najmu,

 2. opłat za świadczenia dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1.


§ 8

Jeżeli użytkowanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem, określonym w umowie, staje się niemożliwym przez okres dłuższy niż 30 dni, to każda ze stron może wypowiedzieć umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, za uprzednim 14-dniowym pisemnym powiadomieniem.


               § 9

 1. Przy zachowaniu postanowień § 4 ust. 1-4 niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się przekazać za protokołem zdawczo-odbiorczym Wynajmującemu lokal w stanie nie pogorszonym.

 2. Jeżeli w związku z rozwiązaniem umowy najmu, Najemca przekaże Wynajmującemu lokal użytkowy w stanie innym niż określa to ust.1 i zostanie to potwierdzone w protokole zdawczo – odbiorczym, nawet niepodpisanym przez Najemcę, to Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami poniesionymi na przywrócenie lokalu do stanu istniejącego w dniu zawarcia umowy najmu, przy uwzględnieniu zużycia lokalu będącego następstwem jego prawidłowego używania.


                                                                   § 10

W przypadku konieczności umieszczenia nośnika informacji wizualnej na elewacji lub na innych częściach wspólnych nieruchomości, w której usytuowany jest lokal użytkowy będący przedmiotem niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem uzyskać zgodę zarządcy/administratora budynku wraz z ustaleniem warunków montażu nośnika informacji wizualnej oraz podpisać stosowną umowę na zajęcie powierzchni na wyżej wymieniony cel.


§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 13

Spory mogące wyniknąć, w związku z wykonywaniem stosunku najmu objętego niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego lub położenia lokalu.


                                                                  § 14

W okresie trwania stosunku najmu najemca zobowiązany jest informować wynajmującego
na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby.

W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję dwukrotnie wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za prawidłowo doręczoną
z dniem drugiego awizowania.


§ 15

Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


WYNAJMUJACY NAJEMCA


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Umowa najmu lokalu użytkowego iconUmowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego iconZbk – 1 Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Umowa najmu lokalu użytkowego iconUmowa najmu nr zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa najmu lokalu użytkowego iconUmowa najmu nr zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa najmu lokalu użytkowego iconCena wywoławcza nie może być niżSZA niż koszt eksploatacji 1m2 P. U. Lokalu określony indywidualnie dla każdego lokalu I podany w kolumnie pt.: „ opis nieruchomośCI”

Umowa najmu lokalu użytkowego iconWytyczne do koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno – UŻytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego iconOpis lokalu

Umowa najmu lokalu użytkowego iconOpis lokalu

Umowa najmu lokalu użytkowego iconOpis lokalu

Umowa najmu lokalu użytkowego iconOpis lokalu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja